Procedure

Hoe kan ik zelf thuis een huisfeest starten? Wat zijn de hoofdlijnen waarop het Huisfeest Netwerk zich baseert? De antwoorden op vragen zoals deze bieden we je hier in de vorm van een aantal vragen en antwoorden. Iedere vraag verwijst naar een op zichzelf staande Bijbelstudie.

We bieden je hier een kort overzicht van waar het Huisfeest Netwerk voor staat en hoe het zich onderscheidt van andere vormen van bijeenkomsten, groot of klein. Waar mogelijk hebben we verwijzingen geplaatst naar andere pagina’s op onze website die dieper op de materie in gaan. Ook in het handboek “Huisfeesten” kun je hierover meer lezen.

1. Het Huisfeest Netwerk bestaat uit deelnemers die zich “Bijbelgetrouwe gelovigen” noemen. Wat betekent dit volgens jou?
(antwoord) Ze blijven trouw aan de originele Bijbelinhoud en passen deze Bijbelteksten nauwgezet toe in hun leven.

2. Hoe heet God en waar is Hij te vinden?
(antwoord) JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Vader van Jeshua de Messias, die in de hemel woont.

3. Als een goed God en Vader heeft JHWH orde gebracht in onze geestelijke groei. Hij heeft zeven fundamenten gekoppeld aan zeven feesten om ons te leren hoe we geestlijk kunnen groeien en uiteindelijk vrucht dragen. Petrus roept in Handelingen 2:38 op tot bekering, doop door onderdompeling in water en de vervulling met de Heilige Geest. Dit zijn de eerste drie fundamenten. Hoe heet iemand als hij/zij deze drie fundamenten heeft doorlopen?
(antwoord) Een kind van JHWH God, de Vader. Deze fundamenten zijn gekoppeld aan de feesten Pesach, het Feest van de Ongezuurde Broden en het Wekenfeest.

4. Wat komt er nadat je een kind van JHWH God, de Vader geworden bent?
(antwoord) Je leert nu vanuit de Bijbel, en bijgestaan door andere gelovigen, te getuigen en naastenliefde te betonen. Je wordt als het ware in de Jeshua-fanfare opgenomen om als trompettist mee te blazen en zo de aandacht te richten op het Goede Nieuws van redding voor allen. Dit heet het Feest van de Bazuinen, wat jaarlijks gevierd wordt (meestal in september). Dit is het vierde fundament.

5. Wanneer je regelmatig een huisfeest bezoekt, ben je een volwaardig deelnemer van het Huisfeest Netwerk. Je bent een discipel (zoon of dochter). Dus nadat je een kind van JHWH God, de Vader geworden bent, komt de fase van discipelschap. Een discipel zijn betekent dat je precies gaat doen wat Jeshua de Messias in de Bijbel je zegt te doen. Waar komen deze discipelen samen?
(antwoord) Bij de families in de huizen.

6. Deze vieringen rond de (keuken)tafel horen bij de Bijbelgetrouwe gelovigen; ze doen namelijk precies wat hierover in de Bijbel staat. Orthodoxe joden vieren de sabbat, de christenen hebben een kerkdienst op zondagmorgen en de deelnemers van het Huisfeest Netwerk komen bij gelovigen thuis samen. Waarin verschilt het Huisfeest Netwerk enerzijds van de orthodoxe joden en anderzijds van de christenen?
(antwoord)
a. De orthodoxe joden geloven in het Oude Testament.
b. De christenen geloven op een andere manier in het Oude Testament, maar geloven hoofdzakelijk in het Nieuwe Testament met daarbij veel extra liturgieën.
c. De deelnemers van het Huisfeest Netwerk geloven precies zoals de Messiaanse joden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zonder liturgieën.

7. Wat komt er nadat je bent gaan meehelpen met getuigen en naastenliefde betonen vanuit de huizen? Met andere woorden, wat is het vijfde fundament?
(antwoord) Jeshua de Messias wil een heilige van je maken. Het woord “heilig” betekent “anders”. Dit vieren we op Grote Verzoendag.

8. Als je Bijbelgetrouw leeft, dan bouw je voort op het zesde fundament, wat spreekt over je toekomstplanning. Hoe zien de Bijbelgetrouwe gelovigen de toekomst?
(antwoord) Ieder jaar wordt het zesde fundament gevierd en behandeld tijdens het Loofhuttenfeest. Het goede wordt in dankbaarheid aanvaard en je nieuwe voornemens worden afgestemd. Tijdens deze feestweek maak je samen met Jeshua de Messias je nieuwe jaarplanning. Je overpeinst je doelen en zoekt de wil van Jeshua de Messias voor je leven. Het is een vrolijk feest!

9. Waarvoor leeft een Bijbelgetrouwe gelovige?
(antwoord) Je bent gelovig geworden. Je draagt dit ook blijmoedig uit en leeft een heilig leven. Nu kom je uit bij de kern van je leven hier op aarde. Je leeft om (geestelijk) vrucht te dragen. De Bijbel noemt dat een ambassadeur die het koninkrijk van Jeshua de Messias vertegenwoordigt en hiervoor zoveel mogelijk mensen motiveert. Mensen dit goede nieuws meedelen heet mensen “bereiken”. Dat is je doel en heet ook wel: vrucht dragen.

10. Hoeveel mensen moet iedere Bijbelgetrouwe gelovige in zijn of haar leven bereiken?
(antwoord) Jeshua de Messias heeft ons in Handelingen 1:8 de opdracht gegeven onze hele wereld te bereiken, dus jouw Jeruzalem (stad of familie), Judea (land of vrienden), Samaria (vijand) en het uiteinde van jouw wereld.

11. Hoe doe je dat?
(antwoord) Nu zijn we bij het zevende fundament aangekomen: je wereld bereiken vanuit je thuis. In de Bijbel lezen we steeds weer dat mensen hun huizen openstelden voor de mensen in hun netwerk en ze bereikten met het evangelie van Jeshua de Messias rondom het avondeten (Sabbat). Zo doen wij dat ook met de huisfeesten. Dit zijn geen Bijbelstudieavonden of gespreksavonden. Het doel is: mensen bereiken met het evangelie door het aan ze uit te leggen en dit te betonen door ze het te laten beleven bij jou thuis.

12. Még ik dat wel zelf thuis doen?
(antwoord) De Bijbel noemt ons een koninklijk priesterschap en het Nieuwe Testament demonstreert hoe de gelovigen aan huis bijvoorbeeld doopten en avondmaal vierden.

13. Hoe weet ik zeker dat ik het thuis goed doe met zo'n huisfeest?
(antwoord) Je mag het eerst rustig een tijd lang afkijken omdat je bij anderen thuis wordt uitgenodigd voor een huisfeest. In ieder huisfeest is bovendien een oudste aanwezig die in de gaten houdt of alles wel Bijbels verloopt en er niet gezondigd wordt. Verder kun je gebruik maken van de gratis TXT Fondues: programma's die ervoor zorgen dat je apostolisch onderwijs krijgt zoals Handelingen 2:43 dat voorschrijft.

14. Waarom zitten we altijd in een kring of rondom een tafel?
(antwoord) De Bijbel leert ons dat iedereen gelijk is en dat iedereen vragen mag stellen. Wij stellen elkaar vragen en samen zoeken we naar de Bijbelse waarheid.

15. Hoe vaak komt een huisfeest samen?
(antwoord) Eén keer per week. In tijden van grote opwekking kwamen de mensen dagelijks in de huizen samen en ook nog regelmatig op de pleinen voor het vieren van de grote feesten. Voor nu beginnen we met één avond in de week. De vrijdag en de zaterdag rond het avondeten hebben onze voorkeur, omdat we dan tegelijkertijd samenkomen met onze Messiaanse broeders en zusters, wat ons sterk samenbindt.

16. Wat hebben de Bijbelgetrouwe gelovigen met het volk Israël?
(antwoord) In Openbaring lezen we dat de Bijbelgetrouwe gelovigen (Elia) samen met Messiaanse joden (Mozes) eensgezind Jeshua, hun Messias, dienen, zoals ook in Johannes 4:22 wordt utgelegd dat het heil uit de Joden is, en dat wij volgens Handeligen 15 samen met de gelovigen uit alle volken de Joodse Jeshua als Koning dienen.

17. Hoe zien de Bijbelgetrouwe gelovigen het einde der tijden?
(antwoord) Over de toekomst lees je veel in het Bijbelboek Openbaring. Er staat onder meer hoe de staat Israël in samenhang met de Bijbelgetrouwe gelovigen tot het eind van de tijd zich inzet voor het beëvangeliseren van de wereld. Iedereen moet minstens één keer het evangelie uitgelegd krijgen; dat is hun recht. Als iedereen het evangelie heeft kunnen horen en beleven, dan komt Jeshua de Messias terug. Dat zal onvoorstelbaar zijn! Hij komt om zijn kinderen te halen.

18. Wat kan ik doen om erbij te horen?
(antwoord) Sluit je aan bij het Huisfeest Netwerk.

Je kunt nu zelf beginnen.

  1. Het is belangrijk dat er een oudste aangesteld wordt. Ga op zoek naar iemand in je omgeving die voldoet aan de Titus-Check of neem contact met ons op.
  2. Handelingen 2:42 spreekt over apostelonderwijs. Deze bieden we je gratis aan als TXT Fondues die je gratis kunt downloaden van deze site.
  3. Kom in contact met andere huisfeesten via het Huisfeest Netwerk op Facebook.